Zaloga: Na zalogi

Logopedagogy

A holistic educational approach for the 21st century

34,00 

Kategorija:

Opis

Logopedagogika je inovativen pristop na področju pedagogike, ki vse udeležence pripravlja na smiselno življenje. Nujno branje in razumevanje za vsakega učitelja ali izobraževalnega delavca. Knjiga razkriva, da otroci in mladostniki niso samo objekti, ki jih je treba napolniti s cilji in merili, ampak da je vsak posameznik, ki sedi v šolski klopi, človek z vsemi svojimi lastnostmi, tako kot je človek, s svojimi značilnostmi. Vsaka oseba mora biti usklajena s fizičnim, duševnim in duhovnim področjem, da ima lahko njeno življenje smisel.

 

Gre za izjemno aktualno in relevantno vsebino tako na nacionalni kot mednarodni ravni, saj naslavlja šibke točke izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, ki potrebuje poglobljeno in temeljito prenovo, hkrati pa ponuja primerjavo z nekaterimi evropskimi šolskimi sistemi.

 

Temeljita prenova se vedno začne pri temeljih. V slovenskem prostoru že dlje časa opažamo, da so temelji izobraževalnega sistema šibki in potrebni prenove. Ukrepanje ni več stvar dobre volje (politične ali drugačne), ampak je v tem trenutku nuja. Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so trije stebri vsake družbe, kulture in vsakega posameznika, na katerih vse stoji. Vendar so ti stebri trenutno najbolj majavi in ​​krhki.

 

Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so temeljna področja vsake družbe, zato je publikacija, ki zajema rešitve problemov na teh področjih, aktualna tudi za svetovno znanost.

Cilj izobraževanja in celotnega izobraževalnega procesa naj bo: polno delujoča, integrirana, smiselna in izpolnjena oseba; glede na trenutne razvojne značilnosti. To je mogoče le v okviru celostnega pristopa, ki otroka ne dojema le kot spoznavno/racionalno bitje, temveč kot nedeljivo celoto fizične, duševne in duhovne razsežnosti.

 

Celostni pristop že desetletja promovirata in spodbujata UNESCO in Evropska komisija in čas je, da ga začnemo uvajati v šolske sisteme. Le s popolnim celostnim obravnavanjem otroka lahko razumemo njegovo osebnost, potrebe, pritiske, želje itd. Tako lahko lažje, učinkoviteje in hitreje rešujemo duševne težave pri otrocih, saj je nasilnega vedenja in nasilnega vedenja vedno več. kemične in nekemične zasvojenosti med mladimi, kar kaže na popolno zanemarjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

 

Logopedagogika temelji na celostnem pristopu, ki temelji na Franklovi logoterapiji, ki se osredotoča na smisel človekovega bivanja in na posameznikovo iskanje smisla življenja. S takšnim pristopom otrokom pomagamo razvijati osebnost in potenciale v vseh treh dimenzijah (telesni, duševni in duhovni) ter jim pomagamo najti smisel življenja, saj jim sedanji šolski sistem ponuja le cilje in vsebine, ki si jih morajo zapomniti in demonstrirati na pamet naučeno vsebino na testih.

 

Logopedagogy is an innovative approach in the field of pedagogy that prepares all participants for a meaningful life. It is essential reading and understanding for every teacher or educational worker. The book reveals that children and young people are not only objects that need to be filled with goals and standards, but that each individual sitting in the school desk is a person with all his or her own characteristics, right just as a teacher is a person with his or her own characteristics. Each person must be in tune with physical, mental and spiritual areas so that his/her life can be meaningful.

 

This is an extremely current and relevant content, both at the national and international level, as it addresses the weak points of the educational system in the Republic of Slovenia, which is in need of in-depth and thorough renovation, and at the same time offers a comparison with some European school systems.

 

A thorough renovation always starts with the foundation. In the Slovenian context, we have been observing for a long time that the foundations of the educational system are weak and in need of renovation. Action is no longer a matter of goodwill (political or otherwise) but is a necessity at this moment. Upbringing, education, and mental health are the three pillars of every society, culture, and every individual, on which everything stands. Yet, these pillars are currently the most shaky and fragile.

 

Upbringing, education, and mental health are fundamental areas of every society, which is why a publication that covers solutions to problems in these areas is also relevant for global science.

The goal of education and the entire educational process should be: a fully functioning, integrated, meaningful, and fulfilled person; according to the current development characteristics. This is possible only within the framework of a holistic approach, which perceives the child not only as a cognitive/rational being, but as an indivisible whole of physical, mental, and spiritual dimensions.

 

The holistic approach has been promoted and encouraged by UNESCO and the European Commission for decades, and it is time to start implementing it into school systems.  Only by fully considering the child holistically can we understand their personality, needs, pressures, desires, etc.  This way, we can more easily, efficiently, and quickly address mental health issues among children, as there is an increasing prevalence of violent behavior and chemical and non-chemical addictions among young people, indicating a complete neglect of the mental health of children and adolescents.

 

Logopedagogy is based on a holistic approach based on Frankl’s logotherapy, which focuses on the meaning of human existence and on the individual’s search for the meaning of life. With such an approach, we help children develop their personality and potential in all three dimensions (physical, mental, and spiritual) and help them find meaning in life, because the current school system only offers them goals and content that they have to remember and demonstrate the memorized content on tests.

 

 

 

Dodatne informacije

Format

Vezava

ISBN

Število strani

Avtor

, ,

Mnenja

There are no reviews yet

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.