1. PODATKI O DRUŽBI IN DRUGI PODATKI

1.1. Podatki o Družbi

Imetnik spletne strani www.zalozba-pivec.com je ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o., s sedežem v Zrkovcih in poslovnim naslovom Na Gorci 20, 2000 Maribor, vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Mariboru z matično številko 1816241000, z osnovnim kapitalom v znesku 58.763,00 EUR (v nadaljevanju: Družba).

Družba je zavezana za plačilo DDV z davčno številko SI 11487526.

1.2. Kontaktni podatki

Telefon: 02 250 08 28

Faks: 02 250 08 29

Elektronska pošta: info@zalozba-pivec.com

1.3. Transakcijski račun Družbe je: SI56 0451 5000 0953 242, odprt pri banki Nova KBM d. d.

1.4. Datum začetka veljavnosti splošnih prodajnih pogojev: 3. 5. 2017

2. VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV

Ti Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: SPP) veljajo za vse pogodbe, ki se preko spletne strani www.zalozba-pivec.com (v nadaljevanju: Spletna stran) sklepajo med Družbo in strankami, ki imajo svoje stalno ali običajno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.

Dodatni dogovori, dopolnila ali spremembe teh SPP morajo biti sestavljeni v pisni obliki.

Upoštevanje splošnih pogojev poslovanja strank, ki se razlikujejo od SPP, je izrecno izključeno, razen v primeru, če Družba z njimi pisno soglaša. V tem smislu predvsem ravnanja Družbe, s katerimi izpolnjuje pogodbene obveznosti, ne predstavljajo strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja strank.

Če bi bile posamezne določbe iz SPP zaradi zavezujočih zakonskih predpisov delno ali v celoti neveljavne, ostanejo ostale določbe nespremenjeno v veljavi.

Vsi pojmi in definicije, ki se uporabljajo v teh SPP, se uporabljajo v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi prisilnimi predpisi, ki veljajo in se uporabljajo v Republiki Sloveniji, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Pogodbeni jezik je slovenščina.

Proizvod je: knjiga v tiskani in elektronski obliki, zgoščenka, tlačenka, didaktična igrača, reprodukcija umetniškega dela.

3. PRIJAVA / REGISTRACIJA

Za nakup v spletni trgovini na Spletni strani je potrebno pred dokončanjem nakupa opraviti registracijo v aplikacijo Moj račun. Za registracijo uporabnika v aplikacijo je treba posredovati naslednje osebne oziroma kontaktne podatke uporabnika:

Ime in Priimek

Elektronski poštni naslov

Telefonsko številko

Naslov/Sedež

Poštna številka in kraj

 

V primeru registracije podjetja Družba zahteva še vnos naslednjih podatkov:

Firma

ID številke za DDV

 

Po registraciji bo vsakemu uporabniku dodeljeno enolično uporabniško ime (e-poštni naslov, katerega uporabnik potrdi preko povezave, ki jo je prejel na e-poštni naslov) in geslo, ki si ga je ob registraciji določil. Uporabniško ime in geslo se nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Uporaba komunikacijskih sredstev Družbe je za stranko brezplačna.

4. SKLENITEV IN ODSTOP OD POGODBE

4.1. Postopek sklenitve pogodbe

Predstavitev proizvodov na Spletni strani ne predstavlja ponudbe, ampak zgolj vabilo morebitnim strankam, da same oddajo ponudbo. Naročilo stranke predstavlja ponudbo. Pogodba je sklenjena šele, ko jo sprejme Družba.

Naročilo velja le, če so v obrazcu za naročanje izpolnjena vsa obvezna polja. Pred dokončno oddajo naročila je v „pregledu naročila“ na voljo povzetek vseh podatkov, ki so pomembni za naročilo. Stranka ima možnost, da v pregledu naročila ponovno preveri svoje podatke in jih po potrebi popravi, preden naročilo s klikom na gumb „naroči z obveznostjo plačila“ odpošlje Družbi. S klikom na gumb „naroči z obveznostjo plačila“ stranka odda zavezujočo ponudbo za nakup.

Stranka je obveščena o dokončanju postopka naročanja preko ustreznega okna informacijskega sistema. S tem obvestilom Družba potrjuje prejem naročila, kar pa ne pomeni, da Družba sprejema ponudbo stranke.

Družba po prejemu naročila pošlje stranki na njen elektronski poštni naslov obvestilo, v katerem potrjuje prejem naročila in ponovno izpiše vsebino strankinega naročila. Takšno potrdilo o prejemu še ne pomeni, da je Družba sprejela ponudbo stranke. Če Družba zavrne sklenitev pogodbe, bo stranko o tem obvestil preko elektronske pošte v 2 delovnih dnevih po potrdilu o prejemu. Z odpremo proizvoda je ponudba stranke sprejeta in s tem velja, da je pogodba med Družbo in stranko sklenjena.

Družba lahko izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenih Proizvodov zmanjka, če ugotovi, da stranka ne plačuje oziroma neredno plačuje za Proizvode, če naročilnica ne vsebuje vseh obveznih podatkov po teh SPP, ali če je prišlo do očitne napake v ceniku (točka 4.1. SPP). V navedenih in podobnih primerih bo Družba stopila v stik s stranko.

Besedilo pogodbe (naročilo) je v elektronski obliki shranjeno na strežniku Družbe in stranki dosegljiva na sedežu Družbe. Stranka lahko pridobi pogodbo (naročilo) na naslednji način:

1. vpogleda v aplikacijo Moj račun;

2. pošlje zahtevek Družbi po elektronski pošti info@zalozba-pivec.com; ali

3. telefonsko pokliče Družbo.

Če stranka zahteva pridobitev pogodbe (naročila) na način iz točke 2. ali 3. prejšnjega odstavka, se Družba zavezuje, da bo stranki zagotovila pogodbo (naročilo) v dveh delovnih dneh od prejema naročnikovega zahtevka.

4.2. Informacije o odstopni pravici

Stranka ima pravico, da v roku 14 dni brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe.

Odstopna pravica znaša 14 dni od dneva, ko stranka ali tretja oseba, ki jo stranka za to pooblasti, vendar to ni prevoznik, prevzame Proizvod v posest. Za uveljavljanje odstopne pravice mora stranka obvestiti družbo ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o., Na Gorci 20, 2000 Maribor, preko telefonske številke, faksa ali ektronske pošte, navedenih v točki 1. teh SPP, z nedvoumno izjavo o svoji odločitvi, da želi odstopiti od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Stranka nima pravice do odstopa od pogodbe, če je njen predmet Proizvod digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če je Proizvod digitalne vsebine že prejela in je stranka izrecno predhodno soglašala in privolila, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Stranka nima pravice do odstopa od pogodbe o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je po dostavi odprl varnostni pečat.

Z uveljavitvijo pravice do odstopa prenehajo obveznosti strank glede izpolnjevanja pogodbe ali sklenitve pogodbe, kadar je dala ponudbo za sklenitev pogodbe stranka.

V primeru odstopa od pogodbe mora Družba vrniti stranki vsa plačila, ki jih je prejela od stranke (z izjemo dodatnih stroškov, ki pri tem nastanejo, če stranka izbere drugačen način dostave, kot ga Družba običajno ponuja v okviru ugodne standardne dostave), in sicer nemudoma oz. najkasneje v roku 14. dni od dneva, ko Družba prejme sporočilo stranke o odstopu od pogodbe. Ne glede na rok, določen v prejšnjem stavku, lahko Družba zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega Proizvoda. Za vračilo Družba uporabi enako plačilno sredstvo, kot ga je uporabila stranka pri prvotni transakciji, razen če se s stranko izrecno dogovori drugače; v nobenem primeru pa Družba stranki izvedbe vračila ne bo dodatno zaračunala.

Če je stranka Proizvod že prejela in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči Družbi ali osebi, ki jo Družba pooblasti za prevzem Proizvoda, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, razen če Družba ponudi, da sama prevzame vrnjen Proizvod. Šteje se, da stranka pravočasno vrne Proizvod, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. V primeru odstopa od pogodbe stranko bremenijo stroški vračila Proizvoda. Stranka odgovarja za zmanjšanje vrednosti Proizvoda, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja Proizvoda.

5. CENE IN PLAČILNI POGOJI TER DOBAVA IN REKLAMACIJE

5.1. Cene

Cene Proizvodov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV.

Cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini) veljajo na dan oddaje naročila. Družba si pridržuje si pravico do napak v cenah. Če je pravilna cena višja, bo Družba stopila v stik s stranko.

5.2. Plačilni pogoji

Originalni račun stranka prejme ob plačilu oziroma dostavi Proizvoda.

Stranka lahko plača Proizvode po (i) predračunu z nakazilom na transakcijski račun Družbe, (ii) z gotovino po povzetju, ali (iii) z nakazilom preko elektronskega plačilnega

sistema PayPal. Plačila so možna le v enkratnem znesku, pri čemer do plačila celotne kupnine Proizvodi ostanejo v lasti Družbe.

5.3. Dobava

Družba odpremi Proizvode na naslov, ki ga navede stranka.

Družba proizvode iz zaloge dostavlja na območju Republike Slovenije predvidoma v treh do petih delovnih dneh, razen v primerih prednaročil, ko Družba proizvode dostavi šele po njihovem prejemu v skladišču, o čemer Družba stranko pravočasno obvesti pri naročilu posameznega Proizvoda.

5.4. Reklamacije

Stranka je – v kolikor ni potrošnik – pri prevzemu Proizvoda oz. dostavi dolžna nemudoma preveriti Proizvod in mora Družbi javiti morebitne napake v roku 3 delovnih dni po prevzemu oz. dobavi, in sicer v pisni obliki z natančno specifikacijo napak; v nasprotnem primeru vse garancijske pravice, pravice do povračila stroškov in ostale pravice stranke ugasnejo.

Reklamacije na podlagi zakonskih garancijskih zahtevkov ali druge pritožbe lahko stranke uveljavljajo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točko 1 teh SPP. Proizvode z napako stranka vrne na naslov Družbe.

Stranka se odpoveduje odškodninskim zahtevkom do Družbe, razen v primeru naklepnega ali grobega malomarnega ravnanja Družbe.

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z registracijo v aplikaciji Moj račun stranke izdajo kadarkoli preklicljivo soglasje, da Družba z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki stranke ter v uporabo posreduje podatke svojim pogodbenim partnerjem. Zlasti lahko Družba stranko preko telefona ali po elektronski pošti, predvsem v obliki novic, obvešča o svojih proizvodih, storitvah in drugih podatkih, vezanih na Družbo ali družbe iz njene skupine, zaupane podatke pa lahko uporabi tudi za statistične namene.

Stranka lahko svoje soglasje k prejemanju teh elektronskih poštnih sporočil ali reklamnih klicev kadarkoli prekliče na naslednji način: Pošlje povratno elektronsko sporočilo na naslov pošiljatelja z navedbo „Prosimo, da ne pošiljate več reklamnih e-sporočil“ ali “Prosimo, da me ne kličete več z namenom oglaševanja“, prav tako pa se lahko odjavi od sprejemanja elektronskih poštnih sporočil s klikom na povezavo odjave, ki je prikazana v posameznem sporočilu.

Družba osebne podatke stranke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Družba potrebuje zaradi prijave vrednosti daril v skladu z Zakonom o dohodnini, če so darila vključena v ponudbo oziroma nagradno igro. Stranka, ki je upravičena do darila, se zavezuje Družbi posredovati zahtevane davčne podatke, sicer Družba darila ni zavezana posredovati.

7. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE

Za to pogodbo velja slovensko materialno pravo ob izključitvi Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga.

Za morebitne spore je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, razen če zakon ne določa drugače.

Ti SPP se uporabljajo za vse pogodbene odnose, ki veljajo od dneva veljavnosti SPP, ki je določen v točki 1. teh SPP.